به گزارش ایسنا، شورای اروپا امروز اعلام کرد که بر سر استفاده از درآمدهای ناشی از اموال بلوکه شده روسیه جهت ارائه کمک‌های نظامی به اوکراین به توافق رسیده است.

کامرون در این باره گفت: به نظرم مهم است که بگوییم اعمال تدابیر بیشتر علیه این اموال را رد نمی‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه روسیه باید به خاطر عملیات نظامی ویژه خود به اوکراین غرامت پرداخت کند، گفت: زمانی که این مسئله به وقوع بپیوندد، اموالی که دراختیار داریم بسیار حائزاهمیت خواهند شد.